• Technische of verkorte inspecties
 • Functionele inspecties
 • Nader Onderzoeken
 • 0 - Inspecties
 • Deformatie metingen
 • Ultrasoon metingen

Technische of verkorte inspecties

Afhankelijk van het soort Kunstwerk en de staat van onderhoud wordt er periodiek een technische inspectie uitgevoerd en worden doorgaans de beheer en onderhoudsplannen geactualiseerd. Bij een technische inspectie wordt de gehele constructie grondig onder handbereik geïnspecteerd en geconstateerde schades en tekortkomingen gerapporteerd.
Een verkorte inspectie heeft als doel de kwaliteit van het Kunstwerk op een snellen wijze in beeld te brengen. Een verkorte inspectie is voornamelijk gebaseerd op een globale visuele waarnemingen. Indien er daartoe aanleiding bestaat zal in een later stadium een technische inspectie of een nader onderzoek plaatsvinden naar de exacte omvang en oorzaak van geconstateerde gebreken. Aan de hand van de inspectieresultaten kan nauwkeurig worden bepaald welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Voorts leveren de inspecties voldoende informatie voor het bepalen van de levensduur van een Kunstwerk
.

Functionele Inspecties

De functionele inspectie heeft als doel op globalere wijze de aspecten van Schoon, Heel en Veilig in beeld te brengen. Hierbij wordt onder andere gekeken wordt naar het wegdek, de overgangen, het leuningwerk en de onderbouw van het Kunstwerk. De veiligheid voor de gebruikers en het aanzien van het Kunstwerk staat bij een functionele inspectie centraal. De frequentie van een functionele inspectie is sterk afhankelijk van het soort Kunstwerk maar wordt principe jaarlijks uitgevoerd.

Nader onderzoeken

Bepaalde bevindingen dienen naar aanleiding van een uitgevoerde inspectie mogelijk nader onderzocht te worden op de exacte omvang en oorzaak van het geconstateerde gebrek. Indien daartoe aanleiding bestaat kan een ander onderzoek worden ingesteld met en specialistische karakter. Veelal is het nodig dat plaatselijk metingen of een monsterafname wordt uitgevoerd en een analyse in een laboratorium plaatsvindt. Indien het nader onderzoek is voltooid, kunnen aan de hand van de resultaten zo nodig de reeds geplande onderhoudsactiviteiten hieraan worden aangepast en uitgevoerd.

0 - inspecties

Mogelijk zijn er in het verleden Kunstwerken overgedragen waaraan geen 0-inpsectie zijn uitgevoerd en constructieve fouten of andere tekortkomingen niet zijn geconstateerd. De garantie op eventuele constructieve fouten zijn in dit geval niet te verhalen en zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval van nieuwbouw is het raadzaam altijd een zogenaamde 0 - inspectie te laten uitvoeren.

Deformatie metingen

Het kan voorkomen dat horizontale en/of verticale deformatie van een Kunstwerk is te verwachten. Dit kan van invloed zijn op de sterkte en/of stabiliteit van het Kunstwerk. Daarom kan het voor komen dat op een aantal Kunstwerken een zogeheten "deformatiemeting" dient te worden uitgevoerd. Deze metingen geschieden op basis van landmeetkundige niveauverschillen, gemeten vanaf geplaatste meetbouten op het Kunstwerk, met als referentie kader de kadastrale meetpunten in de nabije omgeving. De meetresultaten geven de benodigde informatie om maatregelen te treffen met als doel de beschikbaarheid van de gehele Kunstwerk te waarborgen.
 

Ultrasoon metingen

Soms kan het voorkomen dat er sprake is van ernstige materiaalafname aan de staalconstructie van een hoofdonderdeel, ook dit kan van invloed zijn op de sterkte en/of stabiliteit van het Kunstwerk. In zo'n geval is het nodig ultrasoon metingen uit te laten voeren en de omvang van geconstateerde materiaalafname in beeld te brengen. De constructeur kan aan de hand van deze gegevens berekeningen uitvoeren en bepalen of de constructie nog voldoet aan de gestelde constructieve eisen. Ook hier geven de meetresultaten de benodigde informatie om maatregelen te treffen met als doel de veiligheid van de gehele Kunstwerk te waarborgen
 

Inspecties

Gedurende de inspecties worden eventuele tekortkomingen en schades exact benoemd en worden de inspectieresultaten vervolgens op unieke wijze gevisualiseerd.
Per onderdeel van het object worden schade foto’s genomen en omschreven. Aan de hand van de geconstateerde schade wordt een urgentiecode voor herstel toegekend en onderdelen die in aanmerking komen voor periodiek onderhoud worden benoemd. De rapportage verschaft de beheerder snel een duidelijk beeld van de mate waarin de objecten nog voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid, functioneren en toonbaarheid.
TAO bv biedt verschillende keuze mogelijkheden m.b.t. de aspecten van:

 • Technische inspecties
 • Functionele inspecties
 • Verkorte inspecties (schouw)
 • Nader onderzoeken
 • 0-inspecties
 • Deformatie metingen
 • Ultrasoon metingen